HONG KONG

 CCPH 2001

 CCPH 2009

   FUJIAN ( pirate)   

   TAIWAN 1980 Epoch

 TAIWAN 1996

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    copyright : Hergé/Moulinsart